Αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας

Κάνοντας μια αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας ο ειδικός θεραπευτής είναι σε θέση να αντιληφθεί και να αξιολογήσει αν το παιδί είναι έτοιμο και ώριμο να ξεκινήσει , να παρακολουθήσει τη σχολική τάξη και να ενταχθεί στο σχολικό περιβάλλον. Η αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας εξετάζει λεπτομερώς επιμέρους τομείς της γενικότερης ανάπτυξης του παιδιού. Αυτοί είναι:

Γλωσσική ανάπτυξη: εξετάζονται η άρθρωση, κατανόηση και επεξεργασία του λόγου καθώς και η κατανόηση και έκφραση της ομιλίας. Πιο συγκεκριμένα, το παιδί καλείται να αναγνωρίσει, διακρίνει και αντιστοιχίσει αλλά και να επαναλαμβάνει φθόγγους και να είναι σε θέση στον ελεύθερο προφορικό λόγο να ακροάται, να αντιλαμβάνεται, να διηγείται και να αναπαράγει ιστορίες, να συμμετέχει χωρίς προβλήματα σε ένα διάλογο και να εκφράζει συγκεκριμένα τις ιδέες, τις επιθυμίες και τα συναισθήματά του.

Νοητικές ικανότητες: συμπεριλαμβάνουν την ονομασία, αναγνώριση, διάκριση βασικών πρώτων εννοιών (π.χ. αντικείμενα, χρώματα, ζώα, είδη ρουχισμού, φαγητό, ονόματα οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος κτλ.), την περιγραφή προσώπων, αντικειμένων, εικόνων, καταστάσεων κτλ καθώς και τη δυνατότητα μίμησης. Επιπλέον, το παιδί εξετάζεται στην αντιληπτικο-γνωστική ικανότητα του μέσω ειδικών δραστηριοτήτων οπτικής-ακουστικής διάκρισης, προσοχής, παρατηρητικότητας και αυτοματοποίησης.

Λογικομαθηματικές και προμαθηματικές έννοιες: συμπεριλαμβάνουν την εξέταση των δυνατοτήτων του παιδιού στην ονομασία, αναγνώριση, κατανόηση, επεξεργασία, αντιστοιχία, ταξινόμηση και διάκριση συμβόλων, ποσοτήτων, μεγεθών, σχεδίων καθώς επίσης και την επίλυση απλών προβλημάτων και μαθηματικών πράξεων αλλά και τις έννοιες που συμπεριλαμβάνονται στο χωροχρονικό προσανατολισμό.

Λεπτη κινητικότητα και γραφοκινητικός συντονισμός: εξετάζεται η ύπαρξη τριποδικής λαβής και οι δυνατότητες του παιδιού στην προγραφή, στο ρυθμό, στην ελεύθερη αλλά και καθοδηγούμενη ζωγραφιά, το χρωματισμό σε πλαίσιο και την αναπαραγωγή σχεδίων.

Αδρή κινητικότητα: ελέγχεται η βάδιση και η ικανότητα ισορροπίας του παιδιού σε διάφορες κινητικές δραστηριότητες.

Σωματογνωσία: το παιδί πρέπει να είναι σε θέση να ονομάζει και να γνωρίζει τουλάχιστον τα βασικά μέρη του σώματός του.

Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη: το παιδί θα πρέπει να κατέχει σιγουριά και αυτοπεποίθηση στο να ενταχθεί σε ένα νέο πλαίσιο με συνομιλήκους του τηρώντας κανόνες και ακολουθώντας οδηγίες, καθώς και να αναπτύξει ικανοποιητικές σχέσεις με τα άλλα παιδιά και ενήλικες του περιβάλλοντός του. Θα πρέπει να είναι σε θέση να δουλεύει ανεξάρτητα, αλλά και ομαδικά, να ακολουθεί πιστά τις υποδεικνυόμενες σχολικές δραστηριότητες, να εκφράζει τις ιδέες, τους προβληματισμούς, τα συναισθήματά του και τα θέλω του και να συμμετέχει ικανοποιητικά σε διαλόγους που το αφορούν.