Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα αποσκοπεί σε δύο παράγοντες: (α) στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς και ικανότητας προσαρμογής του παιδιού σε κοινωνικές καταστάσεις, την μείωση συναισθηματικών παραγόντων που επιβαρύνουν το παιδί (επιθετικότητα, άγχος, απόσυρση κλπ), την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού και την επιβοήθηση του παιδιού να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του και να τις γενικεύσει και (β) στην ανάπτυξη των γνωστικών του δεξιοτήτων.

Εφαρμόζεται σε παιδιά τόσο προσχολικής όσο και Σχολικής Ηλικίας. Χρησιμοποιεί από το ένα σκέλος αρχές παρέμβασης της Ψυχολογικής υποστήριξης και αρχές του Ειδικού Παιδαγωγικού.
Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα λοιπόν εστιάζει τόσο στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού (κοινωνική συμπεριφορά, επικοινωνία, διαχείριση συναισθημάτων, τήρηση ορίων, οργάνωση συμπεριφοράς, εικόνα εαυτού, δεξιότητες παιχνιδιού) όσο και στην γνωστική και αντιληπτική ανάπτυξη του παιδιού στους τομείς που υπολείπεται με βάση την αξιολόγηση του παιδιού (πχ κριτική ικανότητα, ευελιξία σκέψης, μεταφορικός λόγος).

Πιο συγκεκριμένα,

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
  • Βλεμματική επαφή
  • Κατανόηση εντολών
 • ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
  (κάθισμα, παιχνίδι, οργάνωση, επίπεδο διέγερσης – υποτονικό / υπερκινητικό)
 • ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  (μέλη οικογένειας, διεύθυνση, σχολείο, τηλέφωνο κ.τ.λ.)
 • ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
  Συμβολικό παιχνίδι – Ποικιλία θεμάτων, Επιθυμία συμμετοχής του άλλου, Έκφραση και διάκριση συναισθημάτων, Αυθόρμητη ανταπόκριση σε χαιρετισμό, Συμμετοχή σε ελεύθερη συζήτηση, Ανάληψη πρωτοβουλίας (παιχνίδι – δραστηριότητες), Ικανότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα, Κριτική σκέψη, Μίμηση, Γνώση αιτίας – αποτελέσματος, Κοινωνικές Ιστορίες
 • ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
  Μέρες, Σήμερα, Μήνες, Αύριο, Εποχές, Χθες, Ώρα , Προχθές
 • ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
 • ΠΛΕΥΡΙΩΣΗ
 • ΜΝΗΜΟΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
  Ακουστική, Οπτική, Βραχυπρόθεσμη, Μακροπρόθεσμη
 • ΦΑΝΤΑΣΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
  Παραγωγή μεγάλου αριθμού ιδεών για ένα θέμα, Πρωτοτυπία στις ιδέες, στο παιχνίδι ή στη ζωγραφική του
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ)
  Ταυτίσεις, Σχήματα, Χρώματα, Γνώση συμβόλων αριθμών, Οπτική διάκριση, Φωνολογική ενημερότητα, Κατηγοριοποίηση, Σχέδιο ανθρώπου, Αλληλουχία γεγονότων/ εξελίξεις, Αντίθετα, Επίλυση πρακτικών προβλημάτων, Αντίληψη μεγεθών, Αντίληψη ποσοτήτων, Κατανόηση αίτιο-αποτέλεσμα, Αφαιρετική ικανότητα, Κριτική ικανότητα, Ευελιξία σκέψης