Ψυχομετρική αξιολόγηση νοημοσύνης (WISC-III)

Το ελληνικό WISC-III είναι η ελληνική έκδοση της γνωστής κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά Weschler Intelligence Scale for Children, η οποία κατασκευάστηκε από τον Αμερικάνο ψυχολόγο David Wechsler και κυκλοφόρησε στην πρώτη του έκδοση το 1949.

Το ελληνικό WISC-III είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών και αποτελείται από επιμέρους κλίμακες που η καθεμία αξιολογεί μία διαφορετική πλευρά της νοημοσύνης και που όλες μαζί εκφράζουν αυτό που αποκαλούμε γενική νοημοσύνη του παιδιού. Έτσι λοιπόν το ελληνικό WISC-III αξιολογεί τη νοημοσύνη μέσω δύο διόδων επικοινωνίας, της ακουστικο-γλωσσικής και της οπτικο-κινητικής, ενώ ταυτόχρονα αξιολογεί διάφορες νοητικές λειτουργίες όπως τη μνήμη, την αφαιρετική σκέψη κτλ.

Από την αθροιστική, στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων εξάγεται ένας ενιαίος βαθμός για τη Λεκτική Νοημοσύνη και ένας για την Πρακτική Νοημοσύνη. Το άθροισμα και των δύο εξάγει το βαθμό για τη Γενική Νοημοσύνη με μέσο όρο το 100 και τυπική απόκλιση 15.

Το ελληνικό WISC-III, ως πολυθεματικό τεστ, βοηθά στην ενδοατομική αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων του παιδιού, το οποίο έχει τεράστια ψυχοδιαγνωστική αξία στην κλινική πράξη γιατί έτσι είναι δυνατόν να εντοπιστούν τομείς ανάπτυξης του παιδιού, οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το ελληνικό WISC-III είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις, όπως π.χ. στην ψυχολογική αξιολόγηση ατομικών περιπτώσεων, στο σχεδιασμό εκαπιδευτικών προγραμμάτων, στην πρόβλεψη για τη μελλοντική σχολική και επαγγελματική επίδοση κτλ.