Πρόγραμμα Μελέτης για Παιδιά με ΔΕΠ-Υ και Μαθησιακές Δυσκολίες

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες με τη μελέτη στο σπίτι των παιδιών που έχουν ΔΕΠ-Υ ή Μαθησιακές Δυσκολίες. Πρόκειται για ένα συμπεριφοριστικό πρόγραμμα παρέμβασης 5-6 συνεδριών, που στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη μελέτη, όπως η αδυναμία να σημειώνουν τις εργασίες για το σπίτι, η λανθασμένη εκτίμηση του χρόνου, η δυσκολία συγκέντρωσης και ολοκλήρωσης των εργασιών τους, οι συχνές διαφωνίες με τους γονείς κτλ.

Από την εφαρμογή του προγράμματος υπάρχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Αυξημένη κατανόηση της ΔΕΠ-Υ και της συσχέτισης της με τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη μελέτη
  • Αυξημένη κατανόηση των αρχών και των στρατηγικών διαχείρισης της συμπεριφοράς
  • Βελτίωση της συχνότητας και της ποιότητας της συνεργασίας μεταξύ σπιτιού και σχολείου
  • Βελτίωση της σχολικής επίδοσης
  • Βελτίωση των σχέσεων γενέων-παιδιού
  • Μείωση του γονεικού άγχους

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, δίνονται από το θεραπευτή οι κατάλληλες οδηγίες και συμβουλές προς τους γονείς, εξατομικευμένες οδηγίες, εργαλεία καταγραφής συμπεριφοράς και απόδοσης, βοηθήματα για τους γονείς καθώς και ειδικό εγχειρίδιο για τους γονείς. Μετά το πέρας της κάθε συνεδρίας δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες εφαρμογής για την εβδομάδα και τα αποτελέσματα συζητούνται στην επόμενη εβδομάδα μαζί με τις νέες οδηγίες που δίνονται.

Το πρόγραμμα βασίζεται στο πρόγραμμα των T. Power, J. Karustis και D. Habboushe «Family-School Intervention for children with ADHD» και η αποτελεσματικότητα του έχει αποδειχθεί από πολλές έρευνες.