Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης γονέων με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Πρόκειται για ένα υποστηρικτικό πρόγραμμα για γονείς παιδιών που έχουν διαγνωστεί στο φάσμα του αυτισμού. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και άτομα που εμπλέκονται συχνά με το παιδί όπως η γιαγιά ή κάποιος άλλος φροντιστής.

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ψυχοεκπαίδευση και την υποστήριξη  των γονέων  και των φροντιστών και βοηθά τους συμμετέχοντες:

  • να κατανοήσουν τη φύση της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος
  • να αποκτήσουν καλές πρακτικές στη διαχείριση των δυσκολιών των παιδιών τους
  • να κατανοήσουν τις αισθητηριακές ανάγκες των παιδιών τους
  • να κατανοήσουν τι πυροδοτεί τη συμπεριφορά του παιδιού τους
  • να υποστηρίξουν την κατάκτηση βασικών κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
  • να υποστηρίξουν την ανάπτυξη προσαρμοστικών δεξιοτήτων σε κοινωνικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής

Ταυτόχρονα λειτουργεί ως τόπος συνάντησης γονέων προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, και εμπειρίες και να βελτιώσουν τόσο την ποιότητα ζωής των παιδιών τους όσο και τη δική τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη διαχείριση των δυσκολιών των παιδιών τους.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 6-8 2ωρες συναντήσεις ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας, ενώ περιλαμβάνεται και συνάντηση που αφορά στα αδέρφια παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Η ψυχοεκπαίδευση των γονέων θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης θεραπευτικής παρέμβασης, καθώς οι γονείς μαθαίνουν να συμμετέχουν ενεργά στη θεραπευτική διαδικασία, ενώ οι δεξιότητες που διδάσκονται τα παιδιά στις ατομικές τους συνεδρίες γενικεύονται καλύτερα καθώς οι γονείς γνωρίζουν γιατί αλλά και πώς να εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές και τεχνικές που προτείνονται από τους θεραπευτές.